Home About Us Contact Us Menus Enjoy
 

Shaibu Abdulai
P. O Box 940
St. John, VI 00831
Phone: 919-537-1300
email: shaibu@oasisprivatechefs.com

 
 
 
  © oasisprivatechefs.com